اپلیکیشن

تبلیغات ارزشمند است

نسخه اپلیکیشن تلگرام طلایی Telegram

تلگرام طلایی مانند برنامه اصلی تلگرام از API های عمومی و آزاد تلگرام استفاده می کند و مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل می شود

2019/01/31