تاریخچه فرانسه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

تاریخچه فرانسه


تاریخچه فرانسه

فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه، بزرگترین کشور اروپای غربی است

تاریخچه فرانسه

فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه، بزرگترین کشور اروپای غربی است؛با بلژیک، لوکزامبورگ، آلمان، مونا کو، اسپانیا و آندورا همسایه است و از طریقتونل کانال مانش، به بریتانیا راه دارد. برای سدههای متوالی، این کشور از نظرفرهنگی، اقتصادی، ارتشی و سیاسی، در اروپا و جهان قدرت مهمی به شمارمیآمد. طی سدههای هفدهم و هیجدهم میادی، فرانسه بخشهای بزرگیاز آمریکای شمالی را به تصرف خود درآورد و در دویست سال بعدی، با حکومتبر بخشهای بزرگی از شمال، غرب و مرکز آفریقا، آسیای جنوبی و تعداد زیادی ازجزیرههای اقیانوس آرام، دومین امپراطوری بزرگ جهان بود.این کشور، با پذیرایی از ٨٢ میلیون گردشگر خارجی در سال، اولین کشورتوریستی جهان است. جمعیت کشور فرانسه ۶۵ میلیون نفر و واحد پول آن یورواست.فرانسه بزرگترین کشور اروپای غربی و بعد از اوکراین دومین کشور بزرگ قارهاروپا است. این کشور با کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، آلمان، سوئیس، ایتالیا،مونا کو، آندورا و اسپانیا مرز زمینی مشترک دارد.فرانسه یکی از اعضای موسس اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. اینکشور همچنین عضو گروه جی ۸ و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان مللمتحد و دارای حق وتو است. فرانسه یک کشور دارای تسلیحات هستهای است.حدود ۶۴ درصد از مردم فرانسه کاتولیک، ۲۸ درصد بیدین، و ۳ درصدپروتستان هستند. فرانسه کشوری سکوالر است که در آن دین به طور کامل ازسیاست جداست.طی ۵۰۰ سال گذشته فرانسه از قدرتهای بزرگ فرهنگی، اقتصادی، و نظامیدر جهان بوده و در اروپا و دیگر بخشهای جهان نفوذ سیاسی داشتهاست. درخال سدههای ۱۷ و ۱۸ میادی، فرانسه بخشهایی از شمال آفریقا و جنوبشرق آسیا را مستعره خود ساخت و در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم باگسترش مستعمراتش دومین امپراتوری بزرگ استعماری را در جهان تشکیل داد.فرانسه عضو پیمان شنگن می باشد. بهتر است یک ماه پیش از تاریخپیش بینی شده برای سفر، درخواست صدور روادید دهید. از یک شنبه الی

چهارشنبه از ساعت ۳۰:۷ تا ۳۰:۱۱ برای تحویل مدارک و از شنبه تا پنج شنبه ازساعت ۱۴ تا ۱۵ برای دریافت مدارک می توانید به سفارت فرانسه مراجعه کنید.

 

 تاریخ : 1397/12/01
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 241

مطالب پیشنهادی