تاریخچه ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

تاریخچه ترکیه


تاریخچه ترکیه

ترکیه در خاور با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان (نخجوان)، ارمنستان، و گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و سوریه و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است.

ترکیه کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه بالکان منطقهای در جنوب خاور اروپا قرار دارد. ترکیه در خاور با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان نخجوان، ارمنستان، و گرجستان در جنوب خاوری با عراق و سوریه و در شمال باختری بخش اروپایی با بلغارستان و یونان همسایه است.

همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه، از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است. پهناوری ترکیه ۷۸۳٬۵۶۲ کیلومتر مربع می باشد. ترکیه کشوری کوهستانی و ً پر باران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی نسبتا خاور و باختر امتداد یافته است.

این کشور با قرار گرفتن در یکی از حساس ترین جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه مناطق جهان، دارای موقعی جنوب باختر آسیا و اروپا به شمار میآید و کشورهای بسیاری، به ویژه ایران از خا ک ترکیه برای ترانزیت کاال و انرژی استفاده میکنند. ً ۷۵ تا ۸۵ ترکیه حدود ۷۶ میلیون تن )برآورد ۲۰۱۳ )جمعیت دارد، که حدودا درصد مردم سنی و ۱۵ تا ۲۵ درصد هم علوی هستند. با این که حکومت ترکیه الئیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین اسام پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است. همچنین در ترکیه حدود -٪۷۰ ٪۷۵ درصد مردم ترک، ٪۱۸ درصد کرد و ٪۱۲٪-۷ را سایر باشندگان قومی ترکیه تشکیل میدهند. زبان رسمی ترکیه، ترکی )استانبولی( است که در گذشته با خط عربی )عثمانی( نوشته میشد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی )۱۹۲۳ )با خط التین نوشته میشود. ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی قرار دارد هرچند فرهنگ این کشور به شرق بسیار نزدیک تر است تا به غرب. ترکیه شش همسایه آسیایی و دو همسایه اروپایی دارد. کشورهای هم مرز ترکیه عبارتاند از: در خاور با ایران ۴۹۹ کیلومتر، جمهوری آذربایجان ۹ کیلومتر، ارمنستان ۲۶۸ کیلومتر، و گرجستان ۲۵۲ کیلومتر؛ در جنوب خاور با عراق ۳۵۲ کیلومتر و سوریه ۸۲۲ کیلومتر؛ در شمال باختر با یونان ۲۰۶ کیلومتر و بلغارستان ۲۴۰ کیلومترتاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 220

مطالب پیشنهادی