مذهب ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

مذهب ترکیه


مذهب ترکیه

ترک های آسیای مرکزی در اوایــل قرن یازدهم میلادی بــه دین اسلام گرویدنــد.

ترک های آسیای مرکزی در اوایل قرن یازدهم میلادی به دین اسلام گرویدند. پیش از این زمان، مسیحیت در ترکیه روج داشت. در زمان امپراطوری عثمانی آن ها ادعای رهبری کشورهای اسامی را داشته و سرزمین های وسیعی را حا کم بودند. در سال 1924 دین اسام در نخستین قانون اساسی کشور ترکیه به عنوان مذهب رسمی جامعه تعیین شد؛ لیکن در اصالحات قانونی سال 1928 این ماده قانونی حذف و با تأ کید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت و حکومت غیر مذهبی )الئیک( معرفی شد. بعدها در سال 1982 نیز به هنگام تدوین قانون اساسی جدید حا کمیت اصل الئیک مجددأ مورد تصریح قرار گرفت. در کشور ترکیه 8/99 درصد مردم مسلمان بوده )80 درصد سنی , 8/19 درصد شیعه( و 2/0 درصد مسیحی و یهودی هستند. بیشتر شیعیان در نزدیکی مرز ایران سکونت دارند و بسیاری از آنان از ایران به ترکیه مهاجرت کرده اند. مسلمانان سنی ترکیه ا کثرأ حنفی هستند که عمدتأ در مرکز و غرب ترکیه سا کن می باشند.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 228

مطالب پیشنهادی