فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه


فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه

موقعیت جغرافیایی ترکیه و همجواری آن بــا کشــورهای اروپایی, روی فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه تأثیر بسزایی گذاشته است.

موقعیت جغرافیایی ترکیه و همجواری آن با کشورهاب اروپایی, روی فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه تأثیر بسزایی گذاشته است. ترک ها مردمی خانواده دوست و خونگرم هستند.مرد ریس خانواده محسوب می شود و زن طبق قانون، بعد از ازدواج از نام خانوادگی شوهرش استفاده می کند. چند همسری در ترکیه غیرقانونی است و ازدواج ها باید رسمأ ثبت شوند و ازدواج مذهبی به تنهایی و بدون ثبت قانونی، غیرقانونی می باشد.

مراسم ازدواج در ترکیه همراه با رسوم و عقاید خاصی است. مثأ هنگامی که دختری ازدواج می کند تمام دوستان وی نامشان را درون کفش عروس می نویسند و در پایان مراسم ازدواج ا گر کسی نامش از داخل کفش پا ک شده باشد، به این معنی است که به زودی ازدواج خواهد کرد. در محله های ترکیه تقریبأ هیچ محله ای بدون قهوه خانه نیست و مردهای ترک ساعت ها با دوستانشان در کافه ها و قهوه خانه ها می نشینند و صحبت می کنند. زنان هم برای چای بعد از ظهر در زمان های معینی، به نام دوره های 7 تا 17 روزه، با دوستان و همسایگان خود در یک جا جمع می شوند. ا گر چه مردم ترکیه به خاطر برخورد با فرهنگ های اروپایی غیر رسمی تر شده اند، اما با این حال همچنان اصطالحات مؤدبانه و تعارف در بین آنها وجود دارد. مثأ واژه »آبی« به معنای برادر بزرگتر در مقابلش »قارداش« به معنای برادر، »آبا« به معنای خواهر بزرگتر در مقابل »باجی« به معنای خواهر، برای ایجاد تمایز بین بزرگتر و کوچکتر استفاده می شود. ترک ها مردم مهمان نوازی هستند.

آن ها از دعوت مهمان به منازلشان لذت می برند. اگر مهمانان زود از خانه بروند، نوعی بی احترامی به صاحب منزل و حمل بر خوش نگذشتن به مهمان می شود. در مواقع عزاداری، همسایگان تا روز سوم غذاهای آماده شده ی خود را به منزل داغدیده می فرستند. حلوا نیز تنها غذایی است که خانواده مرحوم می پزد و برای همسایگان می فرستد. دوستان نزدیک مرحوم حلوا را آماده می کنند؛ به طوری که نفر اول، مالقه را به نفر بعد می سپارد و او هم در حالی که حلوا را هم می زند، به ذکر خاطره ای از آن مرحوم می پردازد. معموأل حلوا زمانی آماده می شود که تمام افراد حاضر در مورد مرحوم به ذکر جمله ای پرداخته باشند. این مراسم ساده سبب می شود که مردم از اوقات خوش خود با آن مرحوم حرف بزنند و برای لحظه ای غم خود را فراموش کنند و پیوندهای بین خود را محکم نمایند. نوروز تا نخستین سالهای تشکیل جمهوری ترکیه در میان ترکان ترکیه پایدار ماند و سپس رفته رفته اهمیت پیشین خود را از دست داد و فقط در مناطق کردنشین و در پارهای از مناطق شمال، آیین رسوم این جشن موجودیت خود را حفظ کرده است. مردم ترکیه عید نوروز را به عنوان یکی از معدود ایام جشن میگرفتند.در این روز حکیم باشی معجون مخصوصی به نام نوروزیه را برای پادشاهان و درباریان تهیه می کرد. گفته می شود این معجون از چهل نوع ماده مخصوص تهیه می شد و شفابخش بسیاری از بیماریها و دردها و باعث افزایش قدرت بدنی میشده است. مردم این سرزمین نوروز را آغاز بهار طبیعت و شروع تجدید حیات و طراوت در جهان و برخی روز مقدس در مقابل شب قدر و شب برائت و برخی عامل اتحاد و همبستگی و حتی آن را زاد روز امام علی و تعیین ایشان به خالفت و سالروز ازدواج ایشان با حضرت فاطمه دانسته اند. کردهای ترکیه سالها برای به رسمیت شناخته شدن نوروز در این کشور تاش کردند و ا کنون نوروز در ترکیه تعطیل رسمی است. شهر استانبول را شهر هزار مسجد می نامند. بر روی هفت تپه اين شهر، هفت مسجد قرار دارد كه از مهمترين آنها »اياصوفيه« و مسجد »سلطان محمود« است. اخيرا رويت اين هفت تپه از فراز آسمان ممكن شده است و هلی كوپترهايی برای اين منظور اختصاص يافته اند تا توريست ها را به تماشای اين منطقه زيبای كشورشان به آسمان ببرند تا از آن ارتفاع اين منظره را ببينند اما به خاطر هزينه باالی هلی كوپتر از آن استقبال نشد.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 251

مطالب پیشنهادی