آداب مذاکره در کشور ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

آداب مذاکره در کشور ترکیه


آداب مذاکره در کشور ترکیه

مذاکره در کشور ترکیه بـا آرامش و بـدون شتاب در رسـیدن بـه نتیجه انجام میشود.

فرهنگ عمومی ترکیه مشترکات فراوانی با آداب و رسوم ایران دارد. همین وضعیت در زمینه ی رفتارهای تجاری نیز صدق میکند. از این رو، عادتهای مردم ترکیه به هنگام مذا کرات تجاری چندان برای ما نا آشنا و غریب نیست. مذا کره در کشور ترکیه با آرامش و بدون شتاب در رسیدن به نتیجه انجام میشود. برخی از دانستنیها دربارهی فرهنگ مذا کره در این کشور عبارتند از: • ترکها به روابط بلند مدت و پایبندی به تعهدات اهمیت فراوانی میدهند. • مالقات و جلسات تجاری ابتدایی، بیشتر به منظور ایجاد شناخت و آشنایی اولیه بازرگانان است. • استفاده از یک مترجم یا فرد آشنا به زبان ترکی و انگلیسی به همراه تیم در هنگام مذا کرات تجاری ضروری است. • در زمان گفتگو صبر و حوصله داشته باشید و از بیحوصلگی و عجله خودداری کنید. بحث با بازرگانان ترکیه نیازمند گذر زمان است. • با ترکها محکم دست بدهید، چرا که نشانه صمیمت و رضایت است. ً به شما نگاه میکنند، شما هم باید به آن ها • ترکها در حین صحبت مستقیما نگاه کنید. این کار نشانه اهمیت و ادب است. • در هنگام صحبت کردن، هرگز به طرف گفتگو پشت نکنید. این کار، عملی غیر دوستانه است. • تکان دادن سر به طرفین و باال بردن ابرو، نشانه نفهمیدن، ناراحت بودن و مخالفت است. • ترکها به هنگام موافقت، با سر گفتههای شما را همراهی میکنند و گاهی نیز مرحبا و احسنت میگویند.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 223

مطالب پیشنهادی