حمل و نقل دریایی

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

حمل و نقل دریایی


حمل و نقل دریایی

ناوگان كشتیرانی تركیه از 545 كشتی هزار تنی و بزرگتر تشكیل شده است

ترکیه دارای 200,7 کیلومتر مرز آبی با دریاهای سیاه و مدیترانه است. ناوگان كشتیرانی تركیه از 545 كشتی هزار تنی و بزرگتر تشكیل شده است. از این تعداد، 32 كشتی خاص حمل نفت، 58 كشتی خاص حمل و نقل مواد شیمیایی، هفت كشتی خاص حمل گاز مایع و یك كشتی دارای سردخانه است و باقی ناوگان، انواع كاال و مسافر را جابجا می‌كنند. افزون بر این تعداد، هشت كشتی متعلق به دیگر كشورها نیز این ناوگان را همراهی می‌كنند. همچنین 470 كشتی دیگر نیز در بنادر تركیه رفت و آمد می‌‌كنند، كه توسط دیگر كشورهای جهان ثبت شدهاند. تركیه به دلیل داشتن مرزهای طوالنی دریایی، دارای بنادر فراوانی است كه هر یك كاركرد خود را داشته و برای تخلیه و بارگیری كاال یا مسافران به كار گرفته میشوند. بنادر تركیه به سه دسته بنادر دولتی، بنادر شهرداری و بنادر خصوصی تقسیم میشوند. همگی بنادر مهم، دولتی بوده و توسط موسسات اقتصادی دولتی اداره میشوند. بیشتر آنها به شبكه راهآهن تركیه متصل هستند و هجده بندر نیز امكانات فرود هوایی دارند. در بسیاری از بنادر ترکیه، امكان تخلیه و بارگیری كاالهای متنوع در حجم باال وجود دارد. بنادر شهرداری به نسبت كوچك بوده و نیازهای حمل و نقل محلی را تامین می‌كنند. بیشتر بنادر خصوصی نیز متعلق به كارخانههای صنعتی هستند. معروفترین بنادر تركیه عبارتند از: هوپا، سامسون، ترابوزان و زونگولدا ک در كنار دریای سیاه. اسكندرون، مرسین و آنتالیا در كنار مدیترانه. ازمیر در كنار دریای اژه. جملیک، استانبول و ازمیت در كنار دریای مرمره.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 233

مطالب پیشنهادی