شهر استانبول Istanbul

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

شهر استانبول Istanbul


شهر استانبول Istanbul

شـهر اسـتانبول یکـی از مقـدس تریـن شـهرهای جهـان بـه شـمار مـی رود.

شهر استانبول یکی از مقدس ترین شهرهای جهان به شمار می رود. استانبول، شهری دو تکه میان آسیا و اروپا، نمایشی همیشگی از فرهنگ، سنت و تاریخ ترکیه را در کنار زیباییهای امروزیاش اجرا میکند. بعد از وارد شدن به استانبول و از همان داخل فرودگاه آتاتورک شاید اولین چیزی که توجه مسافران را جلب میکند، پرچمهای قرمز ترکیه است که از همه جا آویزان هستند؛ عالقه و تعصب ترکها به ملیت و رهبرشان آتاتورک باعث شده که شهر بزرگ استانبول همیشه در یک جشن ملی به نظر برسد. فرودگاه در بیستکیلومتری غرب شهر واقع شده و تا مرکز شهر با تا کسی حدود نیم ساعت ً گران است و میشود همین مسیر را با مترو، فاصله دارد. کرایهی تا کسی نسبتا اتوبوس یا تراموا هم طی کرد. بستگی به حال و حوصله و انتخاب خودتان دارد. ایستگاه مترو از سالن اصلی فرودگاه ده دقیقهای پیادهروی دارد ولی بسیار راحت و ارزان است، به شرطی که شما از آن آدمهایی نباشید که همه چیز را توی چمدان با خودشان این طرف و آن طرف میبرند. برای اقامت در استانبول، ا گر خیلی اهل گشت و گذار هستید و ترجیح میدهید از جاهای دیدنی دور نباشید، بهتر است که در یکی از دو محلهی تقسیم یا سلطاناحمد هتل بگیرید. تقسیم اصلیترین بخش جدید استانبول در قسمت اروپایی و سلطاناحمد مرکز بخش قدیمی در همین قسمت است. هر دوی اینها به مرا کز خرید و دیدنیهای تاریخی نزدیک هستند و هتلهایی با سرویسهای متنوع و قیمتهای متوسط دارند؛ ولی برای یک هتل لوکستر با چشماندازی به دریای مرمره، باید در بخش غربی و اطراف فرودگاه جستجو کنید. محبوبترین جذابیت استانبول برای مسافران، کاخها، مسجدها، کلیساها و قصرهایی است که قدمت آنها به امپراطوری رومیها، بیزانس و دورهی عثمانیها میرسد. یکی از مشهورترین آنها مسجد سلطان احمد در همین محلهی سلطان احمد است با معماری زیبا و شش منارهی آبی که به مسجد آبی معروف شده. روبهروی مسجد سلطاناحمد، موزهی تماشایی ایا صوفیه قرار گرفته که سرسرای وسیعش، دنیایی از فرهنگ و هنر اسامی ترکیه را در خودش دارد. در باالی منطقهی سلطاناحمد و نزدیک به شاخطالیی، مدخلی که بخش قدیمی و جدید استانبول را از هم جدا میکند، کاخ توپکاپی است که نزدیک به چهارصد سال مرکز ساطین عثمانی بوده و امروز کلکسیونی از چینیها، جواهرات، لباسها و تختهای طال کوب عثمانی را به نمایش میگذارد و چشمانداز زیبایی نیز به »تنگهی بسفر« دارد؛ تنگهی بسفر همان تنگهای است که دریای سیاه و مرمره را به هم وصل میکند و استانبول را بین آسیا و اروپا تقسیم کرده. کاخ دولما باغچه نیز در ساحل تنگهی بسفر قرار گرفته؛ دولما باغچه به چلچراغ خیلی بزرگش مشهور است، تمام ساعتهای این کاخ روی نه و پنج دقیقه، ساعتی که آتاتورک در تاریخ ١٠ نوامبر ١٩٣٨ در دولما باغچه از دنیا رفت، ثابت ماندهاند. ً تمام وسایل نقلیهی عمومی را دارد: استانبول یکی از شهرهایی است که تقریبا تا کسیهای شخصی، تا کسیهای اشترا کی یا همان دولموشها، تراموا، اتوبوس و مینیبوس، مترو و حتی قایق برای عبور و مرور بین بخش آسیایی و اروپایی. ولی یکی از جاهایی که به تا کسی نیازی نیست و پیادهروی خوش میگذرد، خیابان معروف استقالل در استانبول است؛ خیابانی طوالنی که از میدان تقسیم شروع میشود و ورود ماشین به آن ممنوع است و تنها یک تراموای قدیمی اجازه دارد طول خیابان را طی کند. دو طرف خیابان سنگفرش استقالل مملو از فروشگاهها، کافهها، قهوهخانهها و رستوران است و گروههای موسیقی در پیادهرو برنامه اجرا میکنند.ا گر خریدکردن از فروشگاههای این خیابان شما را راضی نمیکند، سری به دو مرکز خرید بزرگ کانیون و جواهیر در خیابان بویوکدر بزنید. جواهیر یکی از بزرگترین مرا کز خرید در اروپاست و تمام برندهای مطر ح دنیا را اینجا میتوان پیدا کرد. رستورانهای محلی با تنوع غذایی خیلی زیاد، کبابسراها، رستورانهای دریایی و مدیترانهای، پیتزاها و فستفودها و رستورانهای مخصوص گیاهخواران، از استانبول یک شهر خوشمزه ساختهاند. با این همه رفتن به استانبول بدون خوردن کومپیر و کوفتهکبابهای ترکی، لطفی ندارد. از دریای زیبای مرمره، تنها به آبهای گرم و ساحل زیبایش ا کتفا نکنید؛ اتفاقات زیباتری اینجا میافتد: دریای مرمره دارای نه جزیرهی کوچک و دیدنی است که به آنها شبهجزایر آدوالر میگویند. هر روز کشتیهایی به این جزیرهها رفت و آمد میکنند، بلیط رفت و برگشت کمتر از بیستهزارتومان است و بین یک ساعت تا یک ساعتونیم زمان میبرد. بزرگترین جزیره، بیوکآدا ست که عبور و مرور وسایل نقلیهی موتوری در آن ممنوع است و رفت و آمد با دوچرخه و درشکه انجام میشود. تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 262

مطالب پیشنهادی