آب و هوای شهر استانبول

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

آب و هوای شهر استانبول


آب و هوای شهر استانبول

تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای سرد، بارانی و برفی ویژگی آب و هوای استانبول است.

تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای سرد، بارانی و برفی ویژ گی آب و هوای استانبول است. میزان بارش سالیانه استانبول به طور میانگین ۸۷۰ میلی متر است. میزان رطوبت نیز اغلب زیاد است. به طور متوسط بیشترین درجه حرارت در طول ماههای مختلف زمستان بین ۷ درجه سلسیوس )۴۶ درجه فارنهایت( و ۹ درجه سلسیوس )۵۰ درجه فارنهایت( است. بارش برف در استانبول برای یک یا دو هفته در طول فصل زمستان عادی ً این بارش در بین است؛ اما یکی از این بارشها میتواند سنگین باشد. غالبا ماههای دسامبر و مارس ر خ میدهد. در ماههای تابستان از ژوئن تا انتهای سپتامبر به طور میانگین درجه حرارت روزها از ۲۸ سلسیوس )۸۲ درجه فارنهایت( شروع میشود. گرم ترین ماه، ژوئیه با متوسط درجه حرارت ۲۳٫۲ درجه سلسیوس و سردترین ماه، ژانویه با متوسط درجه حرارت ۵٫۴ درجه سلسیوس است. باالترین درجه حرارت ثبت شده در استانبول ۴۰٫۵ درجه سلسیوس )۱۰۵ درجه فارنهایت( در آ گوست سال ۲۰۰۰ و پائینترین درجه حرارت ۱۶٫۱ -درجه سلسیوس )۳ درجه فارنهایت( در فوریه سال ۱۹۲۷ بوده است. این شهر تا حدودی بادخیز است و به طور متوسط )میانگین( سرعت بادی حدود ۱۷ کیلومتر در ساعت دارد. تابستان خشکترین فصل است، هر چند تابستان ها هم بارش باران وجود دارد.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 340

مطالب پیشنهادی