سبک زندگی در استانبول

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

سبک زندگی در استانبول


سبک زندگی در استانبول

زندگی روزانه در استانبول رنگارنگ و در حال جنبش و ادامهاست و زیر ساختهای شهر نشینی دایما و تحول است

زندگی روزانه در استانبول رنگارنگ و در حال جنبش و ادامهاست همراه با دقت بسیار در نگهداری روم، روم شرقی و عمارتهای ترکی. این شهر پایتخت ترکیه در مواقع تجارت، پذیرایی، سرگرمی، فرهنگی، آموزشی، خرید، جهانگردی و هنری به شمار میآید. بیش از نیمی از جمعیت در قسمت اروپایی زندگی و کار میکنند. گروه بزرگی از مردم در مناطق مسکونی، قسمت آناتولیایی زندگی میکنند و از پلها و گذرگاهها برای رفتن به کار در شهر استفاده میکنند. استانبول در دورههای اجتماعی، فرهنگی و فعالیتهای تجارتی و بازرگانی قوی آن بطور زیادی افزایش تنوع و رنگ دارد. در امتداد رستورانهای ترکیهای، خاوردورو روشهای پخت )خورا کها( در حال رشد میباشد در کنار بسیاری از گروهها بصورت جدید رستورانهایی افتتاح شدهاند. در صورتیکه ستارههای مشهور دنیای موسیقی پاپ استادیومها را از جمعیت پر میکردند، فعالیتهایی مثل ُ پرا، رقص ورزشی و هنری باله و تئاتر در سراسر سال ادامه داشت. ا در طول فستیوالهای فصلی ارکستهای مشهور دنیا، آوازهای دسته جمعی و گروهی، کنسرتها و اثرات جاز در بیشتر مواقع میتوانند در یک خانه کامل هم اجرا شوند. نمایشها در گروهی از مکانها مانند بخشهای تاریخی مانند حاجی ایرن، بر ج روملی حصاری، یدیکول، حیاط محله توپ خانه و پارک گالنه به خوبی مرکز فرهنگی آتاترک، سالن کنسرت جمال رشید ری و سالنهای مدرن و جدید تئاتر و دیگر فضاهای آزاد برگزار میشود. برای مواردی مثل زندگی شبانه، تعدادی از باشگاههای ورزشی، دیسکوها، بارها )مشروب فروشیها(، چادرهای صحرایی، نمایشگاهها و رستورانها با موزیک همراه هستند. تعداد کلوپها رستورانها و دیکسوها افزایش یافته و به محلهای فضای باز در تابستان منتقل میشوند. خانههای سنتی که یالی نامیده میشوند را میتوان در طول تورهای قایق ً در حال تغییر سواری بوسفروس مشاهده کرد. زیر ساختهای شهر نشینی دایما و تحول است. ساختمانهای سنتی عثمانی از چوب ساخته شده بودند. در دهههای پیشین تعداد زیادی از ساختارهای بلند در نزدیک شهر ساخته شده بودند که این عمل رشد سریع جمعیت را منجر شد. با محاصره شدن شهرها مردم به استانبول به عنوان شهری با سرعت رشد سریع جذب شدند. موفقیت و پیروزیهای زیر ساختاری تا اواسط سال ۱۹۹۰ شامل تجزیه و تحلیل مشکل فضوالت بهبود شرایط ترافیک و بهبود کیفیت هوا با توجه افزایش استفاده از گاز طبیعی میباشد. علیرغم، بوجودآمدن آلودگی هوا و آب توسط تعداد زیادی از کارخانهها، وسایل نقلیه موتوری و خانوادههای خصوصی، آلودگی هوا توسط ترافیک به نگرانی جمعیت استانبول اضافه میکند. بیماریهای چون برونشیت و آسم بطور معمول در میان سا کنین مناطق بزرگتر و وسیع تر شهر کمتر مشاهده میشود زیرا که ترا کم جمعیت در نزدیکی این مناطق کمتر است.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 233

مطالب پیشنهادی