استراحت و تفریح در استانبول

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

استراحت و تفریح در استانبول


استراحت و تفریح در استانبول

بیشتر مکانهای عمومی برای شنا کردن در شهر درکرکوی، کوجوک جکمجه سارییی و بوسفروس میباشند

بیشتر مکانهای عمومی برای شنا کردن در شهر در با کرکوی، کوجوک جکمجه سارییی و بوسفروس میباشند. در بیرون شهر جزایر پرینسس دریای مرمر، سیلیوری و توزال مانند کیلیوس و سیله در دریای سیاه وجود دارد. جزایر پرینسس، آداالری، پرنس گروهی از جزایر دریای مرمر، جنوب کارتال و پندیک هستند. کاج و سبک نئوکالسیک کاج سنگی )چوبی( و هنر عصر جدید روش عمارتهای بزرگ تابستانی عصر عثمانی از قرنهای نوزدهم و بیستم، کالسکههای اسبی )وسایل نقلیه موتوری مجاز نبودند( و رستورانهای ماهی یک هدف عمومی را تشکیل میدهند. آنها میتوانند توسط معبر قایقها و معبرهای پر سرعت دنیز اوتوبوسو از امینونو و کارتال برسند. ۹ جزیره، در ۴ منطقه قرار گرفتهاست. سیله یک منطقه و پناهگاه ساحلی ساخته شده و مشهور ترکیه در دریای سیاه، در ۵۰ کیلومتری استانبول است. کیلیوس یک پناهگاه ساحلی آرام است که از درب شمالی اروپایی بوسفروس در دریای سیاه دور نیست. محل خوبی برای شنا کردن است و در سالهای گذشته در میان سا کنین استانبول به عنوان مکانی برای گردش عمومی بودهاست. کیلیوس یک پارک ساحلی همراه با رستورانها )ماهی( ً استانبول را شهر متصل کننده اروپا نامیده است. میباشد. مجله" نیوزویک" اخیرا بعد از چند دهه از سعی در رسیدن شرقی، افتخارات استانبول در کشف مجدد از یک شناخت مدرن و جدید بود، قسمت اروپایی آن از سردترین شهرها در دنیا بودهاست. زیباییهای زیادی وجود دارد، هنوزه شهر هوای ابری همراه با بازارها، کلیساهای روم شرقی و عمارات عثمانی را دارا میباشد.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 243

مطالب پیشنهادی