آکواریوم زیبای تورکوآز

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

آکواریوم زیبای تورکوآز


آکواریوم زیبای تورکوآز

جانداران دریایی از آبهای شور و شیرین و ماهی های اقیانوسی و نیز ماهی های تروپیکال 5 نوع کوسه ماهی و نهنگ مختلف و نیز ارفوز که در معرض انقراض می باشد وجود دارد.

آ کواریوم زیبای تورکوآز Aquarium TurkuaZoo این آ کواریوم در مساحتی به ابعاد 8000 متر مکعب و بیش از 10 هزار جاندار دریایی توسط یک شرکت مشهور »زالن نویی )گلوبال آ کواریوم(« با هزینه ای بالغ بر 20 میلیون یورو ساخته شد. در این آ کواریوم عاوه بر جانداران دریایی از آبهای شور و شیرین و ماهی های اقیانوسی و نیز ماهی های تروپیکال 5 نوع کوسه ماهی و نهنگ مختلف و نیز ارفوز که در معرض انقراض می باشد وجود دارد. از این آ کواریوم برای آموزش کودکان در محافظت از جانداران دریایی نیز استفاده می شود. این آ کواریوم شامل تونل آ کریلیک که دیوارها و سقفش آ کواریوم می باشد است و 270 درجه قابل سیر است. شما بعد از چک آپ توسط تیم پزشکی محل )رایگان( می توانید با کوسه ها که بی خطر هستند غواصی کنید! تاریخ : 1397/11/28
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 276

مطالب پیشنهادی