شهر ازمیر ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

شهر ازمیر ترکیه


شهر ازمیر ترکیه

ازمیر سومین شهر مهم ترکیه محسوب میشود و از هر گوشه و کنار این کشور، تکهای را درخودش دارد

ازمیر سومین شهر مهم ترکیه محسوب میشود و از هر گوشه و کنار این کشور، تکهای را در خودش دارد: شهری باستانی که امروز شکلی توسعهیافته و مدرن پیدا کرده و یکی از مرا کز مهم تجاری هم به شمار میآید. تابستانهای ازمیر، با حدا کثر ٣٠ درجه دما، گرم و خشک است، ولی شبها باید انتظار نسیم مالیم دریا را داشت. زمستانها باد و باران دارد، اما به ندرت برف میبارد، شاید سالی یکی دو بار. با این همه، باغهای زیبای زیتون در کرانههای دریا، جنگلهای کاج و صخرههای زرد و نارنجی در فصل گرم جلوهی دیگری دارد. ً وارد فرودگاه اصلی شهر یعنی مسافرانی که با هواپیما به ازمیر میرسند، عموما فرودگاه بینالمللی عدنان مندرس میشوند؛ فرودگاه نزدیک به پانزده کیلومتر از ً مرکز شهر فاصله دارد و در جادهای که به سمت کوشآداسی میرود، واقع شده و رفتوآمد به آن از طریق تا کسی و اتوبوس انجام میشود. اتوبوسها طبعا بهصرفهتر هستند و هر نیم ساعت یک بار از ایستگاه فرودگاه به سمت مرکز ازمیر حرکت میکنند. برای گشت و گذار در شهر، عاوه بر تا کسی اختصاصی و اتوبوس، میتوانید مترو و دولموشها )تا کسیهای اشترا کی ترکیه( را هم در نظر بگیرید. کرایهی تا کسیها به وسیلهی تا کسیمتر تعیین میشود و شبها گرانتر است. میدان اصلی شهر، میدان کونا ک است که آن را با بر ج ساعت مشهورش میشناسند؛ بر ج ساعت وسط میدان نزدیک به صد سال پیش ساخته شده و ً سمبل ازمیر است. تقریبا دور میدان، مسجد کونا ک یالی و ورودی اصلی بازار سنتی کمرآلتی قرار گرفته. ً این بازار سرپوشیده با کوچههای باریک، فروشندههایی که اجناسشان را بیرون مغازه هم چیدهاند و فرشها و پارچههایی که جلوی مغازهها آویزان است، دقیقا اتمسفر یک بازار سنتی را دارد؛ میشود چند ساعتی در بازار چرخید و آخر سر توی یکی از کافههای خیابان آنافارتاالر که دور تا دور بازار را گرفته، کمی استراحت کرد. این خیابان مرکز کافهها و رستورانهاست؛ بد نیست توی یکی از همین رستورانها، کومور را که یکی از غذاهای سنتی ترکیه است، امتحان کنید: کومور ساندویچی است شامل پنیر محلی و گوجه که با یک سس مخصوص ترکی، داخل تنور گذاشته میشود. رستوران دنیز هم در این خیابان، یکی از بهترین غذاهای دریایی ترکیه را سرو میکند. یکی از دیدنیهای معروف ازمیر که با مرکز شهر فاصلهی کمی دارد، قلعهی قدیمی کادیفکاله است که روی تپه قرار گرفته و منظرهای سرسبز از باغهای زیتون را در پایین شهر نشان میدهد. آسانسور هم امروز یکی از جاذبههای ازمیر است. آسانسور با ساختمان آجری ً صد سال پیش توسط یک تاجر یهودی ساخته شده و امروز کارش رنگش، حدودا رساندن توریستها به باالی تپه است. ازمیر از آن باال، چشمانداز زیبایی دارد، ولی البته این منظره به پای دیدن شهر از داخل تلهکابین نمیرسد. تلهفریک همان تلهکابین ازمیر است که با ارتفاعی بیشتر از چهارصد متر، از روی دریا هم میگذرد. دریای آبی اژه با نخلهای الغر ساحلش، نه تنها از باال تماشایی است، بلکه میتواند جای مناسبی برای شنا کردن و آفتابگرفتن در فصل بهار و تابستان باشد. سواحل عمومی ازمیر زیاد است ولی مشهورترینهایشان چشمه و فوجادیکیلی هستند که سرویسهای ثابتی از مرکز شهر به هر کدام وجود دارد و انواع بازیهای آبی در این سواحل انجام میگیرد. اصلیترین خیابان ازمیر، خیابان آتاتورک، به موازات ساحل کشیده شده و بین اهالی محلی به اسم کوردون شناخته میشود؛ پیادهروی در امتداد خیابان کوردون یکی از تفریحات جوانهای ازمیری است. انتهای این خیابان، مرکز خرید کونا ک پیر با یک سینما و مجموعهای از برندهای معروف واقع شده. ولی ا گر خریدکردن از اینجا شما را راضی نمیکند، سری هم به مرکز خرید بزرگ فروم در منطقهی بورنوا بزنید. بیشتر هتلهای ازمیر در اواسط بلوار آتاتورک یا حوالی خیابان آنافارتاالر قرار گرفتهاند و رفت و آمد از آنها به بقیهی جاهای شهر کار راحتی است. کیفیت و نوع امکانات هتلها، بستگی به تعداد ستارههایشان دارد که قیمتشان را هم باال و پایین میکند. در کل بهتر است هتلی را انتخاب کنید که مناسب با مدل تفریحات شما در تعطیات باشد. پول اضافه پرداختکردن برای امکاناتی که از آنها استفاده نمیکنید، کار بیهودهای است؛ از طرفی ا گر شب را جای نامطبوعی استراحت کنید، مسافرت را به خودتان تلخ کردهاید، حتی وقتی که در طول روز خیلی ولخرجی و خوشگذرانی کرده باشیدتاریخ : 1397/11/29
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 324

مطالب پیشنهادی